Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
ALPOL TYNKI gipsowe i wapienno-cementowe
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

Do maszynowego wykonywania gipsowych, jednowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach w pomieszczeniach nienarażonych na ciągłe zawilgocenie i kondensację pary wodnej. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie, tapety i farby. Minimalna grubość warstwy tynku: 8 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zalety:

ZALETY:

  • CIEPŁY

  • WYSOKO WYDAJNY

  • JEDNOWARSTWOWY

  • NA ŚCIANY I SUFITY
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

Do maszynowego wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II, na ścianach i sufitach niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Szczególnie zalecany na ściany z nasiąkliwych elementów silikatowych i z betonu komórkowego, bez potrzeby ich gruntowania lub stosowania obrzutki wstępnej. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Szczególnie polecany do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 15 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,0 mm.

Zalety:

ZALETY:

  • DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH I WILGOTNYCH

  • NA ŚCIANY I SUFITY

  • NA PODŁOŻA CHŁONNE
INSTRUKCJA MONTAŻU

AT 306

AG T31

Rodzaj podłoża

Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych. Stare, nie zwietrzałe tynki cementowo-wapienne, tynk podkładowy ALPOL AT 303 (przy AT 306).

Podłoże musi być suche, czyste i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń pylastych i tłustych plam. Stare i mocne tynki oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą -ALPOL AZ 135. Ściany z betonu komórkowego oraz z cegieł i bloczków silikatowych nie wymagają wcześniejszego zagruntowania jak również wykonania obrzutki wstępnej. Przed narzuceniem tynku należy je obficie zmoczyć wodą. Na innych podłożach wykonać obrzutkę wstępną tynkiem podkładowym ALPOL AT 303 lub zastosować grunt ALPOL AG 702. Miejsca narażone na powstawanie rys np. sąsiadujące z sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów budowlanych itp., należy wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach 10 mm., zatapiając ją w zaprawie szybkowiążącej ALPOL AZ 130 lub wyrównawczej ALPOL AZ 135.

Podłoże musi być suche, czyste i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń pylastych i tłustych plam. Ubytki i nierówności uzupełnić najpóźniej na godzinę przed tynkowaniem – tynkiem gipsowym ALPOL. Miejsca narażone na powstawanie rys, np. sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów budowlanych itp. należy wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach 10 mm, zatapiając ją w tynku gipsowym. Przed nałożeniem tynku słabe podłoża wzmocnić gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700. Co najmniej na 24 godziny przed nałożeniem tynku należy powierzchnie betonowe pomalować gruntem ALPOL AG 702, a podłoża bardzo chłonne lub o różnej chłonności – gruntem ALPOL AG 703. Wszystkie elementy stalowe (ościeżnice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem z gipsem ze względu na jego korozyjne działanie.

Tynk narzucać dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Po narzuceniu ściągnąć tynk łatą typu H, uzupełnić ewentualne ubytki i wyrównać całą powierzchnię łatą. Tak obrobioną powierzchnię pozostawić na około 6-12 godzin (w zależności od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności powietrza), aż do wstępnego związania tynku. Tynk powinien być na tyle związany, żeby pod drugą łatą nie następowało wyrywanie zbyt świeżego tynku lecz jego osypywanie. Wyrównać ponownie bardzo dokładnie całą powierzchnię łatą trapezową, zrosić wodą i zatrzeć pacą styropianową lub jeżeli jest dostatecznie twardy za pomocą ostrej gąbki tynkarskiej. W celu uzyskania drobnej faktury tynk obrabiać suchą pacą z drobną, miękką gąbką lub z filcem. Idealnie gładką i równą powierzchnię uzyskuje się stosując zacieraczki mechaniczne.

Tynk narzucać dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Tynk nanosić na przygotowane podłoże równomiernie. Tak naniesiony tynk następnie rozprowadzić za pomocą łaty typu H. Po wstępnym stężeniu tynku, po około 100 minutach, powierzchnię tynku wyrównać za pomocą łaty trapezowej. Po kolejnych 60 minutach tynk należy wygładzić (skosić) przy użyciu szerokiej szpachli zwanej „kosą”, trzymanej prostopadle do płaszczyzny ściany. Przed końcem twardnienia, po około 30 minutach, tynk zrosić wodą, a następnie zatrzeć pacą gąbkową tak, aby uzyskać na jego powierzchni mleczko. Po upływie 30 minut wygładzić powierzchnię tynku „kosą” w celu nadania jej ostatecznej gładkości. Jeżeli w czasie tej operacji występuje niedostateczna ilość mleczka, tynk należy dodatkowo zwilżyć wodą. Optymalny czas obróbki tynku wynosi około 220 minut. Powierzchnie przeznaczone pod okładziny z płytek, po operacji koszenia, pozostawić na „ostro”, bez gąbkowania i gładzenia. W celu uzyskania grubszej warstwy tynku nakładać tynk warstwowo, stosując metodę mokre na mokre.

Narzędzia
Agregat tynkarski, zacieraczka mechaniczna, pace i łaty tynkarskie, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawę.

Narzędzia
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, pace i łaty tynkarskie, kielnia, poziomica, gąbka, szpachla „kosa”, pojemnik na zaprawę.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Nie stosować nagrzewnic elektrycznych (ryzyko wystąpienia rys skurczowych) ani gazowych (skurcz i procesy karbonatyzacji).

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 3 miesiące od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE
Dane techniczne AT 306
Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,2 kg/dm³
Właściwa ilość wody* ok. 7 dm³/30 kg
ok. 0,23 dm³/kg
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 30 min.
Przyczepność ≥ 0,25 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Uziarnienie do 1,0 mm
Wydajność ok. 30 dm³ z 30 kg
ok. 1 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 1 kg/m²/mm

 * przy narzucie mechanicznym – ustalić doświadczalnie dla każdego typu agregatu


Dane techniczne AG T31

Skład: mieszanina spoiwa gipsowego, dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 0,9 kg/dm³
Początek wiązania >50 min.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 20 min.
Czas obróbki do 220 min.
Zawartość spoiwa w przeliczeniu na CaSO4 ≥50 % masy
Wytrzymałość na ściskanie ≥2 MPa
Wytrzymałość na zginanie ≥1 MPa
Przyczepność ≥0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ ≤0,25 W/m×K
Reakcja na ogień klasa A1
Wydajność ok. 39 dm³ z 30 kg
ok. 1,3 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 0,8 kg/m²/mm
LINK DO KATALOGU