Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Stropy firmy TERMAT
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

STROP TERIVA

Strop TERIVA - przekrój

Gęstożebrowe stropy TERIVA składają się z belek żelbetowych (konstrukcji nośnej) oraz pustaków (keramzytowych lub żużlobetonowych), które stanowią wypełnienie.

BELKA STROPOWA - Jest prefabrykatem składającym się z betonowej stopki i stalowej kratownicy umieszczonej w stopce. Belki posiadają znormalizowane parametry techniczne, zależne od rodzaju stropu: Teriva I, Teriva Nova, Teriva I BIS, Teriva 4.0/1, Teriva II, Teriva 8.0. Belki produkowane są w dwudziestu długościach od 1,50 m do 7,80 m (skok co 30 cm)

Belka stropowa TERIVA

PUSTAKI - Posiadamy w ofercie dwa rodzaje pustaków stropowych: ceramiczne (keramzytowe) i żużlobetonowe; dla stropów: Teriva I, Teriva Nova, Teriva I BIS, Teriva 4.0/1, Teriva II, Teriva 8.0. Różnią się one wymiarami (według zasady: im wyższa wytrzymałość konstrukcyjna stropu, tym węższy i wyższy pustak).

Pustaki stropu TERIVA

Do każdego rodzaju stropu produkujemy również pustaki deklowane z zamkniętą ścianką przednią, które stosuje się jako ostatnie w szeregu, przy wieńcu oraz przy żebrach rozdzielczych, w celu uniemożliwienia dostania się betonu do wnętrza pustaków.

Zalety:

Lekki i najbardziej uniwersalny - Strop „Teriva" jest idealny dla budownictwa indywidualnego.

Łatwość montażu polega na ręcznym układaniu belek na ścianach nośnych (ekipa 2-3 osobowa), a następnie na belkach odpowiednich pustaków.

Można w ten sposób przykryć każdą powierzchnię, której szerokość w świetle nie przekracza 7,60 m.

NIE wymaga szalowania deskami całego stropu - w stropie „Teriva" zminimalizowana jest ilość podpór montażowych. Po ułożeniu belek, pustaków, kształtek oraz zbrojenia dodatkowego, strop zalewa się 3 cm warstwą nadbetonu dla stropu Teriva I/Nova, Teriva 4.0/1 i Teriva I Bis oraz 4 cm dla stropu Teriva II oraz Teriva 8.0. Wyrób posiada znak budowlany „B".

ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

STROP FILIGRAN

Strop filigran

Strop typu FILIGRAN jest uniwersalnym systemem stropów żelbetowych, stosowanym w całej Europie w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i ogólnym.

Strop z płytami FILIGRAN jest stropem monolitycznym składającym się z dwóch głównych komponentów konstrukcyjnych tj. z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości od 5 do 5,5 cm, zwanej płytą filigran oraz z warstwy betonu układanego na budowie do wysokości całkowitej przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym, jednocześnie wykorzystuje zalety stropów monolitycznych i prefabrykowanych. Prefabrykowane płyty filigran są uniwersalnym żelbetowym szalunkiem traconym z usztywniającym dodatkowym zbrojeniem w postaci kratownic przestrzennych o przekroju trójkątnym, które wystają ponad górną powierzchnię płyt.

Płyty filigran są produkowane na indywidualne zamówienie według projektu opracowanego przez biuro projektowe współpracujące z firmą TERMAT. Wraz z płytami filigran oferujemy balkony z izokorbami i rantami w zależności od projektu i wymagań Klienta.

Zalety:
 • strop nie wymaga tynkowania - powierzchnia jest wyjątkowo gładka.
 • wytrzymałość płyt dostosowana do indywidualnego obciążenia, zgodna z warunkami użytkowania danego stropu
 • brak efektu klawiszowania płyt
 • montaż bez użycia kosztownych i pracochłonnych deskowań, jedynie z użyciem podpór montażowych
 • możliwość wykonania dowolnych kształtów, np. okręgi, trójkąty, wieloboki itp.
 • możliwość wykonania na etapie prefabrykatu wszelkich otworów (wentylacji, przebić kanalizacyjnych itp.)
 • niski ciężar własny płyt, około 130 do 135 kg/m²
 • prosty i krótki czas montażu
 • możliwy „montaż z kół" (prosto z samochodu) według dokumentacji projektowej
 • uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa
 • możliwość projektowania stropu krzyżowozbrojonego o dowolnych warunkach podparcia
 • ograniczenie czasu montażu stropu, eliminacja zbędnego szalowania stropu

 

INSTRUKCJA MONTAŻU

Strop TERIVA 

Strop TERIVA

UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK

Podpory montażowe

Belki stropowe należy układać na podporach montażowych. Ilość podpór w zależności od rozpiętości stropu (długości belek) wynosi dla belek:

od 1,5 do 3,9 m - 1 podpora

Podparcie belek stropu TERIVA

od 4,2 do 6,0 m - 2 podpory

Podparcie belek stropu TERIVA

od 6,3 m i większej - 3 podpory

Podparcie belek stropu TERIVA

Długość oparcia belki na murze lub innej konstrukcji nośnej powinna wynosić min. 8 cm dla belek Teriva I/Nova i Teriva 4.0/1 oraz 11 cm dla belek pozostałych stropów. Belki można opierać bezpośrednio na ścianach o grubości równej lub większej niż 24cm i wykonanych z elementów pełnych typu bloczek. W przypadku ścian wykonanych z ceramiki poryzowanej lub z innymi drążeniami, należy wykonać wieniec podparty, poprzez oparcie belki na zaprawie cementowej o grubości 2-3 cm lub wykonać wieniec opuszczony. Można również zastosować kształtki wieńcowe.

WIEŃCE STROPOWE

Wieńce powinny posiadać wysokość nie mniejszą od wysokości konstrukcyjnej stropu (24-34 cm). Szerokość wieńca wewnętrznego powinna być równa szerokości podpory wewnętrznej oraz minimum 120 mm na podporach skrajnych dla stropów Teriva I/Nova oraz 180 mm dla stropów pozostałych. Zbrojenie wieńców powinno składać się z co najmniej z 4 prętów o średnicy 10 mm lub z 3 prętów o średnicy 12 mm. Strzemiona - z prętów o średnicy min. 4,5 mm powinny być rozmieszczone w odstępach co 250 mm. Wieńce betonuje się wraz ze stropem.

TERIVA - wieniec podparty na ścianie zewnętrznej TERIVA - wieniec podparty na ścianie wewnętrznej

Wieniec opuszczony - gdy grubości ścian nośnych są mniejsze od 24 cm należy stosować wieńce opuszczone o min. 4 cm poniżej spodu belek.

TERIVA Wieniec opuszczony ściana zewnętrzna TERIVA Wieniec opuszczony ściana wewnętrzna

Zaleca się wykonywać wieńce opuszczone poniżej spodu belki na grubość co najmniej 40 mm.

Należy przy tym zwracać szczególną uwagę na staranne wypełnienie betonem przestrzeni pod belką. W tym przypadku belki należy opierać na ryglach biegnących wzdłuż lica muru lub odpowiednich kształtkach wieńcowych.

    KSZTAŁTKI WIEŃCOWE TEVA TERM

Do montażu stropów gęstożebrowych TERIVA zalecamy stosowanie keramzytowych kształtek wieńcowych TEVA TERM. Kształtki te znacząco obniżają czas i koszt montażu stropu. W ofercie Termat znajdują się:

SYSTEM KSZTAŁTEK TEVA TERM - Kształtki dla ściany dwuwarstwowej 24 cm, umożliwiające samodzielną regulację ich wysokości (co 2 cm) dla stropów o wysokości konstrukcyjnej od 16 do 24 cm.

SYSTEM KSZTAŁTEK UNITER i FILAN - Kształtki dla ściany jednowarstwowej 36,5 cm, technologicznie ocieplone o wysokości od 26 do 34 cm, dostosowanej do wysokości konstrukcyjnej stropów.

  TERIVA - wieńce z kształtek ściana zewnętrzna i wewnętrzna

 

ŻEBRA ROZDZIELCZE I ŻEBRA POD ŚCIANKI DZIAŁOWE RÓWNOLEGŁE DO BELEK

Przy rozpiętości stropu od 1,50 do 3,90 m należy stosować jedno żebro rozdzielcze w środkowej części stropu. Od 4,20 do 6,00 m - dwa żebra rozdzielcze, a przy rozpiętości od 6,30 do 7,80 m - trzy żebra rozdzielcze, usytuowane nad podporami montażowymi stropu. Szerokość żebra powinna wynosić od 70 do 100 mm, a wysokość minimalna 120 mm. Patrz rys. 10.

Przy lekkich ściankach działowych np. z pustaków keramzytowych lub płyt G-K niepotrzebne jest dodatkowe zbrojenie.

Żebro rozdzielcze - wpoprzek do belek stropowych układa się nad podporami deskę drewnianą o grubości min. 32 mm i szerokości 20-25 cm, jako szalunek pod żebro rozdzielcze, pod nią układa się krawędziak drewniany (10x10 cm), pod którym ustawia się podpory metalowe lub drewniane, co trzecią lub czwartą belkę stropową. Ustawiając wzdłuż i w poprzek pomieszczenia podpory montażowe należy pamiętać o krzyżowaniu poszczególnych podpór deskami (w przypadku podpór drewnianych).

TERIVA - żebro rozdzielcze

Żebro wzmaciające pod ciężkie ścianki działowe - w przypadku obciążenia stropu „ciężkimi" ściankami działowymi równoległymi do kierunku belek stropowych , należy pod nimi utworzyć żebra, np. żebra z dwóch belek stropowychustawionych obok siebie, a w przypadku obciążenia stropu od słupów więźby dachowej lub od ścian konstrukcyjnych, należy rozsunąć belki stropowe i stworzyć między nimi zbrojone żelbetowe żebro wysokości równej wysokości stropu lub nawet o wysokości podwyższonej. Patrz rys.

Zbrojenie stropu pod ścianki działowe


Układanie pustaków rozpoczynamy od zamontowania na końcu belek pustaków deklowanych.

TERIVA - pustaki przy ścianie


ZBROJENIA PODPOROWE I PRZĘSŁA TERIVA

Zbrojenia podporowe należy stosować na wszystkich końcach belek o rozpiętości ponad 6,00 m/ Teriva Nova i 6,60 m/Teriva I Bis, Teriva II i Teriva 8.0. Zaleca się projektować i układać belki tak, by w sąsiednich przęsłach (sąsiednich pomieszczeniach oddzielonych ścianą) stanowiły przedłużenie w linii prostej. Jako zasadę należy takie rozwiązanie stosować przy wykonywaniu stropów w układach ryglowych. W przypadku przesunięcia żeber sąsiednich przęseł stropu należy stosować zbrojenia jak na rys. 7, kotwiąc do zewnętrznych prętów wieńca górne pręty siatki na długość ok. 50 cm. Zbrojenie podporowe zwiększa wytrzymałość użytkową stropu: minimalizuje ugięcie i zarysowanie.

TERIVA zbrojenie nad ścianami nośnymi - belki ciągłe TERIVA zbrojenie nad ścianami nośnymi - belki przesuniete


BETONOWANIE STROPU

Do betonowania stropu można przystąpić po dokładnym sprawdzeniu ułożenia belek, pustaków, wiązania zbrojenia wieńców, żeber rozdzielczych i zbrojenia podporowego. Z powierzchni należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy obficie polać wodą w celu zapewnienia mieszance betonowej odpowiedniej ilości wilgotności niezbędnej do procesów wiązania cementu. Betonowanie należy wykonać betonem klasy nie mniejszej niż C 16/20 (dawne B 20), posuwając się stopniowo prostopadle do belek dbając by mieszanka betonowa dokładnie wypełniła pachwiny belek i wieńce, a jej grubość nad pustakami miała odpowiednio 3 lub 4 cm.

Beton na strop podajemy chodząc po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek, wykonanych z desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości min. 20 cm - taczkami o poj. Max. 0,075 m³. Używając do betonowania pompy, beton należy rozprowadzić równomiernie wzdłuż pachwin belek.

Niedopuszczalne jest zrzucanie betonu z pompy w jednym miejscu! Beton musi być wibrowany! Zaleca się stosowanie wibratorów pogrążanych.

UWAGA! Zabronione jest chodzenie w trakcie montażu bezpośrednio po pustakach bez zastosowania  pomostów z desek. Grozi to upadkiem z wysokości osób montujących strop.

INFORMACJE DODATKOWE

Stropy typu Teriva w zależności od właściwości akustycznej można zaliczyć do grupy IIA. Dla uzyskania odpowiedniej izolacyjności akustycznej właściwej stosuje się podłogi o konstrukcji pływającej.

PPU Termat Prefabrykacja posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 52/ZKP/07 wydany przez COB-RPB „CEBET"

STROP FILIGRAN

Strop filigran

ZASADY MONTAŻU PŁYT STROPOWYCH

 1. Płyty należy układać na wypoziomowanych podporach stałych montażowych.
 2. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie płyt do siebie.
 3. Zaleca się stosować podpory montażowe nastawne typu DOCA, PERI itp.

WARIANTY OPARĆ PŁYT NA PODPORACH

1. Płyty o rozpiętościach powyżej 3,5 m należy opierać zarówno na podporach stałych (ściany             nośne) jak i montażowych.

2. Rozstaw podpór montażowych jest podany w projekcie stropu.

3. Wielkość oparcia (a) na podporach stałych (cm):

a) a = (0 do 3,5) - niezbędne dodatkowe podpory montażowe

Podpory montażowe - strop filigran

b) a = (3,5 do 4,0) - oparcie bezpośrednie na sucho

Podparcie na sucho stropu filigran

c) a > 4,0 - oparcie bezpośrednie na zaprawie cementowej

Podparcie na zaprawie cementowej stropu filigran

4.   Płyty stropowe mogą być opierane poprzez system kształtek TEVA TERM lub FILAN.

Podpora widok 1Podpora widok 2

WYKONANIE STROPU

Po zamontowaniu płyt (tj. wypoziomowaniu podpór, ustawieniu podpór montażowych, ułożeniu płyt) należy przystąpić do wykonania stropu zespolonego w następującej kolejności:

 1. Przed betonowaniem stropu można rozmieścić przewody elektryczne w rurkach instalacyjnych typu peszel (oświetlenie niższej kondygnacji).
 2. Ułożenie zbrojenia dolnego poprzecznie do zbrojenia głównego stropu.
 3. Dozbrojenie otworów i innych elementów konstrukcyjnych wg dokumentacji technicznej.
 4. Ułożenie zbrojenia górnego na kratownicach usztywniających w postaci siatki i prętów zbrojonych.
Zbrojenie podporowe stropu filigran
 1. Ewentualne szczeliny między płytami uszczelnić zaprawą cementową lub pianką poliuretanową.
 2. Przed ułożeniem mieszanki betonowej (nadbeton) płyty należy obficie zmoczyć wodą nie pozostawiając kałuż.
 3. Poprawność ułożenia zbrojenia dodatkowego stropu potwierdza kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.
PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary stropów TERIVA

Rodzaj stropu

Osiowy rozstaw belek [cm]

Wysokość konstrukcyjna stropu [cm]

Grubość nadbetonu [cm]

Rozpiętość modularna stropu ze stopniowaniem co 30cm [m]

Teriva I

60

24

3

1,5 - 6,0

Teriva NOVA

60

24

3

1,5 - 7,2

Teriva I bis

45

26,5

3

1,5 - 7,2

Teriva II

45

34

4

1,5 - 7,8

Teriva III

45

34

4

1,5 - 7,2

Dane techniczne stropów TERIVA

Dane techniczne

Zużycie pustaków [szt/m2]

Zużycie belek [mb/m2]

Ciężar 1m2 stropu [kg]

Obciążenie użytkowe [kg/m2]

Zużycie betonu na budowie [m3/1m2]

Odporność ogniowa REI [min]

TERIVA I 
TERIVA NOVA

6,7

1,67

268

150

0,0465

60

TERIVA I BIS

8,9

2,22

357

154

0,075

60

TERIVA II

8,9

2,22

400

300

0,097

60

TERIVA III

8,9

2,22

400

500

0,097

60

CENNIK STROPÓW TERIVA 


PARAMETRY TECHNICZNE STROPU FILIGRAN:

Rozpiętość Grubość stropu
do 6m 16cm
6m - 6,6m 18cm
6,6m - 7,2m 20cm

ZASADY TRANSPORTU

 1. Transport płyt stropowych powinien przebiegać wyłącznie w pozycji poziomej.
 2. Podnoszenie prefabrykatów za pomocą zawiesi linowych lub trawersowych z samoregulującym się naciągiem lin nośnych (rys.1).
 3. Płyty należy podwieszać w węzłach pasa górnego kratownic w odległości od krańców płyty równej maksymalnie 1/5 jej rozpiętości (rys.1). W przypadku niespełnienia tego wymogu istnieje ryzyko złamania płyty w połowie długości.

 Schemat podnoszenia stropu FILIGRAN

Rys 1. Schemat podnoszenia płyty stropowej.

Układ zawiesi

Rys 2. Zawiesia

 • dopuszczalne pochylenie liny zawiesia - 90o 60o - rysunek 2b i 2c
 • warunkowo dopuszczone pochylenie liny zawiesia - 45o (decyzję podejmuje kierownik budowy) - rysunek 2 a
 • niedopuszczalne pochylenie lin zawiesia mniej niż 45o - przy 30o istnieje duże prawdopodobieństwo zniszczenia płyty (wyrwanie krzyżulców kratownicy) rysunek 2d
 • zaczepienie haków zawiesia transportowego możliwe jest tylko w węźle górnym kratownicy

ZASADY MAGAZYNOWANIA

 1. Płyty stropowe należy układać tylko w pozycji poziomej na wypoziomowanych podkładach z drewna lub innego materiału zapewniającego jednolitą płaszczyzną.
 2. Przekładki należy układać wyłącznie na węzłach pasa górnego kratownicy.
 3. Liczba płyt jest zależna od wysokości kratownic, a stos nie powinien przekraczać wysokości 1,5m