Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Regulamin

R E G U L A M I N

wersja pdf

serwisu ibud.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Firma BONITAS Juliusz Bończak oświadcza, że jest właścicielem i administratorem strony internetowej www.ibud.pl (zwana dalej stroną) obejmującej kompleksową tematykę budowy domów jednorodzinnych, skierowaną głównie do inwestorów – osób fizycznych. Udostępnia przedmiotowy serwis budowlany wszystkim użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w prezentowanym regulaminie.

2. Serwis przewiduje 4 rodzaje użytkowników:

            a) Osobę fizyczną

            b) Producenta

            c) Autora artykułów

            d) Firmę usługową

3. Logowanie i wpisywanie danych odbywa się w oparciu o aktywne formularze na serwisie ibud.pl, które zawierają niezbędne do wypełnienia pola. Użytkownik deklaruje, że wpisywane dane są prawdziwe i aktualne oraz jest świadomy, że wszystkie informacje umieszcza na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Użytkownik ma prawo do dokonywania zmian w swoich danych oraz w swojej ofercie bez konieczności powiadamiania Bonitas i przy zachowaniu zasad określonych regulaminem.

 

§2

Uprawnienia użytkowników

 1. Osoba fizyczna – ma prawo do bezpłatnego używania i korzystania z serwisu w tym do:
  1. zamieszczania ogłoszeń drobnych w dziale „Kupię-Sprzedam” oraz ogłoszeń sprzedaży nieruchomości w dziale „Nieruchomości”
 2. Producent –  od dnia 07.10.2013r ma prawo do bezpłatnego korzystania z serwisu a w tym do:
  1. zamieszczenia oferty swojej działalności w dziale „ABC budowania” wykorzystując do tego celu aktywny formularz o nazwie „KARTA IBUD” .
  2. zamieszczenia informacji o swoim przedsiębiorstwie oraz informacje o ofercie w dziale „Usługi w Budownictwie”
  3. zaznaczenia obszaru  na którym świadczy swoje usługi
  4. umieszczania ogłoszeń o promocjach na własne produkty w dziale „Kupię–Sprzedam” w części „Promocje producentów”
  5. dodawania Firm Usługowych do „ULUBIONE”, które współpracują z Producentem i są przez niego polecane, sugerując tym samym innym użytkownikom serwisu, gdzie można kupić jego produkty.
 3. Autor artykułów – ma prawo do bezpłatnego używania i korzystania z serwisu w tym do:
  1. Zamieszczania „Ogłoszeń drobnych” w dziale „Kupię-Sprzedam” oraz ogłoszeń sprzedaży nieruchomości w dziale „Nieruchomości”
  2. Zamieszczania artykułów w działach: „Planowanie i Użytkownie”, „Biblioteka wiedzy” i innych udostępnionych.
 4. Firma usługowa – ma prawo do bezpłatnego korzystania z serwisu, w tym do:
  1. samodzielnego zamieszczenia swoich danych oraz oferty swojej działalności w dziale „USŁUGI W BUDOWNICTWIE”
  2. zaznaczenia obszaru  na którym świadczy swoje usługi deklarując, że zlecenia ze wskazanego obszaru nie będą odrzucane z powodów logistycznych.
  3. umieszczania ogłoszeń o sprzedaży własnych produktów bądź usług w dziale „Kupię–Sprzedam” w części „Ogłoszenia Drobne” a w przypadku firmy usługowej zajmującej się sprzedażą materiałów budowlanych – hurtowni ogłoszenia ukazywane będą w dziale „Kupię-Sprzedam” w części „Promocje hurtowni”
  4. umieszczania ogłoszeń sprzedaży nieruchomości w dziale „Nieruchomości”
  5. dodawania Firm Usługowych oraz Producentów do „ULUBIONE”, które współpracują z Firmą usługową i są przez niego polecane dla innych użytkowników serwisu.

 

§3

Opłaty

 1. Dostęp do serwisu jest bezpłatny.
 2. Firma Bonitas świadczy usługi na życzenie klienta w zakresie zamieszczania informacji handlowych na serwisie ibud.pl i prowadzeniu profilu firmy. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie.
 3. BONITAS nie ma obowiązku zwrotu wynagrodzenia w przypadku , rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Użytkownika jak również w przypadkach określonych w §4 regulaminu.

 

§4

Treści zabronione

1. W portalu ibud.pl zabronione są  treści, które są sprzeczne z prawem, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej, etnicznej, pornograficzne,  nieetyczne i uznawane za niemoralne.

2. Użytkownicy portalu nie mają prawa zamieszczać jakichkolwiek materiałów których treść jest  sprzeczna z prawem, normami społecznymi, obyczajowymi, a w szczególności:

 • nieprawdzie informacje
 • powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • eksponujące  nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
 • przedstawiające przemoc lub tematykę rasistowską,
 • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
 • instrukcje do działalności nielegalnej,
 • materiały  uznane jako SPAM.
 • reklamy komercyjnych serwisów internetowych konkurencyjnych lub działających na niekorzyść ibud.pl.

3. Użytkownicy naruszający przedstawione zasady mogą zostać usunięci z portalu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. W takim przypadku Firma BONITAS ma również prawo do niezwłocznego usunięcia zamieszczonych treści i zdjęć.

 

§5

Uprawnienia właściciela ibud.pl

1. BONITAS zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany funkcjonalności portalu w każdym czasie,
 • czasowego zawieszania działania portalu,
 • trwałego wyłączenia portalu,
 • niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).

2. Administrator serwisu może zablokować lub całkowicie usunąć wyświetlanie się informacji użytkownika w przypadku:

- naruszenia §3  regulaminu

- braku ustalonej opłaty (w przypadku użytkowników, których ta opłata dotyczy).

 

§6

Linki do innych stron www

Na stronach portalu ibud.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Firma BONITAS nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

 

§7

Zawieranie umów i reklamacje

1. Umowy mogą być zawierane w  formie pisemnej jak i elektronicznej. W formie elektronicznej zawarcie umowy następuje z chwilą wypełnienia obowiązkowych aktywnych pól i kliknięcie przycisku „zapisz”.

2. Umowy zawierane są na okres 1 roku licząc od dnia jej podpisania i przedłużają się na okres następny chyba, że strona umowy, doręczy pisemne oświadczenie o rezygnacji z jej przedłużenia, na miesiąc przed upływem okresu rocznego. Oświadczenie to winno być doręczone na adres firmy BONITAS lub na adres mailowy bonitas@ibud.pl natomiast Użytkownikowi na jego adres mailowy wskazany w rejestracji pod polem z nazwiskiem.

3. Wszelkie uwagi i reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy bonitas@ibud.pl lub na adres korespondencyjny jak w zakładce kontakt.

4. Czas rozpatrywania reklamacji do 14 dni.

5. Rezygnację z korzystania z usług ibud.pl i usunięcie swoich danych należy zgłosić do administratora na adres mailowy bonitas@ibud.pl. Usunięcie będzie potwierdzone za pomocą wysłania stosownej informacji mailowej.

 

§8

Prawa autorskie

1. Użytkownik może korzystać z  utworów zamieszczonych w serwisie  w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie treści lub jej części oraz zdjęć i elementów graficznych (w tym elementów wizerunkowych portalu), a także ich udostępnianie publiczne.

2. Użytkownik portalu ibud.pl jest zobowiązany posiadać wszelkie prawa w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów, zdjęć, tekstów i video umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na portalu ibud.pl. Utwory powyższe muszą być wolne od wad prawnych i nie mogą naruszać praw osób trzecich.

3. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu ww. materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

4. Użytkownik upoważnia niniejszym firmę BONITAS do nieodpłatnego wykorzystywania ww. materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach ibud.pl oraz wprowadzanie do pamięci komputera. Ponadto Użytkownik upoważnia firmę BONITAS do wykorzystywania ww. materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.

 

§9

Zmiany w regulaminie

Zmiany w niniejszym regulaminie następują poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie ibud.pl. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani w drodze elektronicznej.

 

Niniejszy regulamin ibud.pl wchodzi w życie z dniem opublikowania tj. 22.05.2013 roku.