Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Rury drenażowe RAUDREN
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

Rury drenażowe RAUDREN

RAUDREN jest elastyczną rurą drenażową z pofalowaną ścianką, w kolorze żółtym, wykonaną z P VC-U (wg.PN -C-89221). Profil rury ma kształt trapezu, a szczeliny znajdują się w zagłębieniach fal. Średnica nominalna DN odpowiada średnicy zewnętrznej rury.

Mokre piwnice i narastająca wilgoć:
to scenariusz, który przeraża każdego właściciela domu…
Dzięki drenażowi powierzchniowemu na ścianach budynku można uniknąć szkód wywołanych przez wilgoć, pochodzącą z opadów lub z wód gruntowych. Ważne jest, aby chronić przed wodą wszystkie elementy budynku znajdujące się w gruncie. Zadaniem systemu drenarskiego jest odbieranie wody ze ścian i jej bezpieczne odprowadzanie.

Zastosowanie
- Rura RAUDREN ze szczelinami stosowana jest do odwadniania gruntów rolnych, ogrodów oraz ochrony fundamentów budynków przed wilgocią.
- Rura RAUDREN z filtrem kokosowym wykonana z PVC-U. Filtr jest przymocowany do rury za pomocą nici. Stosuje się ją do gruntów piaszczystych lub gliniastych.
- Rura RAUDREN z filtrem z geowłókniny wykonana z PVC-U. Filtr jest przymocowany do rury za pomocą nici. Stosuje się ją do gruntów grubo- lub drobnoziarnistych.

Zalety:
 • kompletny system z kształtkami i studnią
 • możliwość różnorodnego zastosowania
 • elastyczne rura drenażowa
 • dostępna również w otulinie (filtr kokosowy lub z geowłókniny)
 • wykonany zgodnie z normą PN–C–89221
 • kontrola zewnętrza przez Południowoniemiecki Instytut Tworzyw Sztucznych (SKZ)
Rury drenarskie RAUDREN
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

Rura drenarska RAUDRIL PVC

Pełnościenne rury w kształcie tunelu do odwadniania liniowego.

Odwodnienie fundamentów

Drenaż tunelowy RAUDRIL PVC dostępny jest w dwóch wykonaniach: rura częściowo ssąca (DN 100 – DN 150, RAUDRIL I) oraz rura ssąco-zbierająca (DN 200 – DN 355, RAUDRIL II). Rury RAUDRIL PVC nadają się szczególnie do zastosowania w obszarze dynamicznych obciążeń (budowa dróg, lotnisk) oraz przy dużych głębokościach i obciążeniach (składowiska odpadów, garaże podziemne). Częste płukania instalacji sączących, jak również zasypywanie gruboziarnistym materiałem wypełniającym (żwir czy tłuczeń) w żaden sposób nie szkodzi systemowi RAUDRIL PVC. 

Zalety:
 • wysoka zdolność ssąca oraz sprawność hydrauliczna
 • gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejsza niebezpieczeństwo zarastania rur osadem
 • podłużne rowki na ściankach zewnętrznych zwiększają zdolność wchłaniania wody o 10% w stosunku do rur o gładkich ściankach zewnętrznych
 • łatwy montaż rury dzięki 5-metrowym odcinkom z uformowaną mufą i szerokiemu programowi kształtek
 • kształt tunelowy rury zapewnia (poprzez wykształcenie stopy) stabilne położenie i zwiększa bezpieczeństwo układania
 • nadają się do płukania pod wysokim ciśnieniem do 150 bar
Rury drenażowe
INSTRUKCJA MONTAŻU
Drenaż gruntu wokół domu

Drenaż gruntu wokół domu

Drenaż gruntu wokół domu
1 - Studnia kontrolna RAUDRIL DN 315
2 - Rura częściowo ssąca RAUDRIL
3 - Złączka przejściowa RAUDRIL
4 - Rura kanalizacyjna AWADUKT PP SN 4
5 - TERRAM® 1B1 - Geokompozyt drenarski TERRAM jest produktem składającym się z siatki filtracyjnej drenażowej i jednej lub dwóch warstw włókniny, bądź z siatki filtracyjnej pokrytej z jednej strony włókniną, a z drugiej folią. Służy do odwadniania elementów budowli mających kontakt z gruntem oraz do drenażu pionowego i poziomego.
6 - TERRAM® Minipack 900. Geowłóknina TERRAM spełnia funkcję separacji i filtracji.

Elementy drenażu opaskowego REHAU 

1) Wykop
Ze względów bezpieczeństwa wykop na rurociąg musi spełniać przynajmniej wymagania PN-EN 1610. W wykopie nie może znajdować się woda aż do zakończenia prac ziemnych. Na dnie kanału w okolicy kielicha należy wykonać niewielkie zagłębienie, aby kielich nie leżał na zagęszczonym dnie i aby nie dochodziło w ten sposób do obciążeń punktowych.

2) Podsypka pod rurociąg
Po wykonaniu wykopu z dna kanału należy usunąć kamienie (o ostrych krawędziach i o średnicy większej niż 32 mm) oraz inne nierówności. Podsypkę rury o grubości min. 10cm należy wykonać z materiału, z którego usunięto kamienie i który jest łatwy do zagęszczenia. Następnie należy zagęścić warstwę podsypki postępując zgodnie z wytycznymi. W przypadku, gdy stabilność warstwy filtracyjnej w stosunku do odwadnianego podłoża jest zbyt mała, należy zastosować odpowiednią geowłókninę separacyjną.

3) Montaż rur RAUDRIL PVC

a) Kontrola materiałów - przed montażem należy sprawdzić rury i kształtki, czy nie są uszkodzone. Nie wolno instalować uszkodzonych rur lub kształtek.

b) Układanie:
 - rury RAUDRIL PVC nie mogą być układane w temperaturze poniżej 0°C. Podczas układania rur RAUDRIL PVC w temperaturze poniżej +8°C należy zachować ostrożność.
- rury i kształtki należy dobierać z uwzględnieniem spadku i kierunku oraz układać je zgodnie z projektem. Zmiany kierunku należy planować tylko z wykorzystaniem kształtek lub studni. Należy unikać zgięć w kielichach.
- kielich i koniec bosy należy wyczyścić przed montażem. Rury należy układać z kielichem położonym zgodnie z kierunkiem przepływu wody 
- rury RAUDRIL PVC DN 100 i 160 łączą się przez włożenie końca bosego w kielich bez pierścieni uszczelniających. Łączenie rur RAUDRIL PVC DN 200 aż do DN 355 odbywa się z użyciem dodatkowo pierścienia uszczelniającego. Pierścień jest nakładany na koniec bosy RAUDRIL PVC (odstęp od końca bosego ok. 2cm). Przy tym należy zwrócić uwagę, żeby powierzchnia stykania się pierścienia uszczelniającego z końcem bosym rury była sucha. Do rur RAUDRIL PVC nie wolno stosować środków ślizgowych. Koniec bosy należy wsunąć w kielich do oporu.
- przesuwanie rur w kierunku osi musi odbywać się centrycznie ręcznie lub za pomocą podnośnika. Aby nie uszkodzić rur w trakcie łączenia przy użyciu sprzętu, należy podłożyć kantówkę.
- rury RAUDRIL PVC należy układać tak, aby płaskie dno rury leżało całą powierzchnią na dnie wykopu.

c) Obcinanie rur
Rury mogą być skracane na żądaną długość poprzez obcięcie (pod kątem prostym do osi rury) za pomocą piły o drobnych zębach, obcinaka do rur lub odpowiedniej do materiału piły tarczowej. Zadziory i nierówności należy usunąć za pomocą skrobaka, pilnika lub noża.

4) Wykonanie dna kanału drenarskiego
Przy wykonywaniu dna kanału drenarskiego [podłoże od dna wykopu (dno rury) aż do pierwszej szczeliny poprzecznej] rura aż do spodniej strony najniżej położonego rzędu szczelin jest układana w podłożu łatwym do zagęszczenia o dużej zawartości frakcji drobnej (kf = ≤10–6 m/s), np. materiał warstwy ochronnej o maksymalnej średnicy ziaren do 32 mm. Podczas tworzenia dna kanału drenarskiego należy zagęścić podłoże z boku rury, ale nie za pomocą maszyny. W przypadku zagęszczenia warstwowego należy uważać, aby nie uszkodzić rury ręcznym narzędziem do zagęszczania. Należy wykonać zagęszczenie zgodnie z wytycznymi. W przypadku rur o okrągłym przekroju poprzecznym należy wykonać optymalne „zagęszczenie klinowe”. Powierzchnia dna kanału drenarskiego powinna być ułożona z nachyleniem ok. 1:3 w stosunku do rury. 

Wykonanie tylko częściowej podsypki lub bezpośrednie ułożenie rury na betonie jest niedopuszczalne!

5) Wypełnienie i zagęszczenie podłoża pod rurociąg
Przykrywanie materiałem filtrującym w strefie okołoprzewodowej może być przeprowadzane tylko warstwowo. Zrzucanie podłoża z krawędzi wykopu jest niedopuszczalne. Wysokość, z jakiej może być zrzucane podłoże na wierzchołek rury, nie może przekraczać 1,0 m. Zaleca się przykrycie rury do wysokości 30 cm nad jej wierzchołkiem za pomocą koparki. Należy uważać, aby koparka nie uderzała o rurę. Zagęszczenie przykrycia nad rurą do 30-centymertowej warstwy należy wykonywać ręcznie. Aby uniknąć uszkodzenia rury, nie można dopuszczać do kontaktu narzędzia zagęszczającego z rurą. Zagęszczanie materiału filtrującego musi odbywać się warstwowo.

Należy stopniowo usuwać elementy konstrukcji podpierającej. Średnica największych ziaren nie może przekraczać 16 mm w przypadku materiału pokruszonego i 32 mm w przypadku materiału o nie pokruszonych ziarnach. Stopień zagęszczenia powinien wynosić przynajmniej Dpr = 95%.

6) Wypełnienie wykopu
Wypełnienie wykopu odbywa się zgodnie z PN-EN 1610. Wykonanie obsypki i zagęszczenia powinno odbywać się warstwowo. W warstwie przykrywającej od 0,3m do 1,0m można używać tylko lekkich urządzeń zagęszczających. W kolejnej warstwie można używać średnich urządzeń zagęszczających. Należy  wykluczyć możliwość przeciążenia rurociągu. Elementy deskowania wykopu należy wyciągać warstwowo.

7) Kontrola i czyszczenie ułożonego rurociągu
Przed uruchomieniem instalacji zalecane jest sprawdzenie jej nienaruszonego stanu i drożności z użyciem kamery rewizyjnej. Przed użyciem kamery zalecamy czyszczenie rurociągu poprzez płukanie wysokociśnieniowe.
Przy wyborze systemu czyszczenia i systemu kontroli należy stosować się do minimalnych średnic.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rury drenarskie RAUDREN

WŁAŚCIWOŚCI

Dane techniczne rur drenażowych RAUDREN
 

Rury drenarskie RAUDRIL PVC

WŁAŚCIWOŚCI
 • standardowe średnice: rur częściowo ssące DN 100 i DN 160, rury ssąco-zbierające DN 200, 250 i 300
 • rozmieszczenie szczelin dla rury ssącej: poprzeczne nacięcia w zakresie 220° na wierzchołku rury
 • rozmieszczenie szczelin dla rury ssąco-zbierającej: poprzeczne nacięcia w zakresie 107° na wierzchołku rury
 • standardowa szerokość szczelin: 1,2 mm
 • powierzchnia ssąca > 50 cm²/m
 • kolor: jasnoniebieski
KOMONENTY SYSTEMU
 • rury ssące RAUDRIL I DN 100 i DN 160
 • rury ssąco-zbierające RAUDRIL II DN 200, 250, 355, z uszczelką
 • szeroki program kształtek (złączki dwukielichowe, nasuwki, kolana, trójniki 45°, trójniki 90°, przejścia na KG, redukcje, nasuwki, wyjście z klapą antypłazową, przejścia szczelne, uszczelki)
 • studnia kontrolna RAUDRIL o średnicach DN 315 z PVC, trzy przyłącza RAUDRIL PVC o średnicach DN 160 pod kątem 90°, osadnik piasku
LINK DO KATALOGU