Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Działka i otoczenie

Sposoby zabudowy

Przy zabudowie szeregowej szerokość działki uzależniona od zamierzonego projektu domu, zwykle jest to od 4 do 12 m. Projekt domu i jego ustawienie jest ściśle uzależnione od pozostałych członów danego szeregu. Ograniczona możliwość uzyskania dobrego nasłonecznienia. Jednak dom w tej zabudowie jest przy dobrym standardzie najbardziej korzystną ekonomicznie formą mieszkania z ogródkiem

Przy zabudowie bliźniaczej, gdzie identyczne, syme­tryczne domy mają wspólną ścianę, minimalna szerokość dział­ki to 8 do 14m. Usytuowanie domu musi być uzgodnione z drugą połową bliźniaka. Oba domy powinny być budowane równocze­śnie.

Dla domów wolno stojących, zgodnie z przepisami, odl­egłość domu od granicy działki nie może być mniejsza niż 4m, a dla ścian pozbawionych okien - 3m. Odległość między sąsiednimi niepalnymi budynkami musi wynosić przynajmniej 8m. Działka powinna mieć nie mniej niż 450-600 m2. Należy sprawdzić, czy plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujący na danym terenie, nie ogranicza po­wierzchni zabudowanej działki. Takie ograniczenia są nakładane, gdy zagrożona jest równowaga środowiska w danej miejscowości, a także w miejscowościach uzdrowiskowych, w odniesieniu do zespołów zieleni o walorach krajobrazowych lub na terenach włączonych w system ochrony ekologicznej danej okolicy. Także obowiązująca na działce, ustalona w planie zago­spodarowania przestrzennego linia zabudowy może uniemożliwić postawienie wymarzonego domu czy racjonalne zago­spodarowanie działki. W domu wolno stojącym mamy do dyspozycji wszystkie ściany zewnętrzne, dzięki czemu możemy ustawić go na działce dowolnie zorientowanej, jeżeli tylko ma ona dostatecz­ne rozmiary.

 

Usytuowanie działki w otoczeniu

Obszar miejski

Do wybudowanie domu na obszarach miast, najlepiej nadają się tereny w ich zachodniej lub południowej części. Po­nieważ wiatry często wieją z tych właśnie kie­runków, dlatego w strefy te dociera znacznie więcej czystego i świeżego powietrza, przy­noszonego z mniej zanieczyszczonych pery­ferii i obszarów wiejskich. Z kolei większość dymów i spalin jest stamtąd wywiewana na północ i wschód (zauważmy, że przeważnie na tym obszarze lokalizowana jest zabudowa przemysłowa).

Działki położone na stokach

 

Rys 1Jeśli zamierzamy kupić działkę ze spadkiem, najkorzystniej byłoby wybrać miejsce na te­renie lekko nachylonym w stronę południa i z tej strony odsłoniętym, częściowo zaś osłoniętym od wschodu i zachodu oraz całkowicie od północy. Działki o takim kierunku eks­pozycji najlepiej nadają się pod zabudowę mieszkaniową. Wybudowane tam domy ma­ją najkorzystniejsze usytuowanie, jeśli znaj­dują się poniżej ulicy biegnącej wzdłuż wzniesienia (rys. 1). Takie położenie budyn­ku ma kilka zalet. Znacznie ułatwia dojazd bezpośrednio pod dom, a wody stoku spły­wają do usytuowanej powyżej kanalizacji ulicznej.

Warto tu zwrócić uwagę na charakterystycz­ne dla terenów pochyłych zjawisko miejsco­wego, silniejszego zmrożenia stoku. Polega ono na występowaniu niższej temperatury w pewnych tylko częściach terenu i ma miej­sce wtedy, gdy spływające z wierzchołka gó­ry (w kierunku jej podnóża) masy zimnego powietrza trafiają na opór. Ich swobodny przepływ może zakłócać np. gęsto posadzo­ny szpaler drzew. W miejscu wystąpienia tej naturalnej granicy temperatura jest zwykle niższa niż w pozostałych częściach stoku. Jest to niebezpieczne przede wszystkim dla drzew, gdyż wiąże się ze znacznie silniej­szym ich zmrożeniem. Aby uniknąć takiej sy­tuacji, należy sadzić drzewa wzdłuż, a nie wszerz stoku, dokładnie ocieplać ściany do­mu i chronić, szczególnie te od strony wierz­chołka wzniesienia, przed działaniem domi­nujących wiatrów.

 

Działki położone nad wodą

Zwykle na terenach położonych nad zbiorni­kami wodnymi występuje wysoki poziom wód gruntowych. Uniemożliwia to na przy­kład budowanie domów z podpiwniczeniem. Wybierając taką działkę zawsze trzeba pamiętać o tym, że są to tereny zalewiskowe, najbardziej zagrożone w czasie ewen­tualnej powodzi. Do tego panują tam znacz­nie gorsze warunki klimatyczne (dużo wilgo­ci, chłodniejsze powietrze). Nie powinno się zatem budować domów bezpośrednio nad zbiornikami wodnymi. Dobre jest usytuowa­nie budynku poniżej ulicy, z ogrodem bie­gnącym w kierunku rzeki czy jeziora.

 

Położenie domu w odniesieniu do ulicy

 

Rys 2

 

Najlepsze są działki z dostępem do ulicy tyl­ko z jednej strony - ze względu na:

- krótsze ogrodzenie od strony ulicy,

- łatwość wydzielenia ogrodu niewidoczne­go dla przechodniów,

- okna z trzech stron zorientowane na wła­sną działkę, a tylko z jednej na ulicę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 3

 

Najkorzystniejsze usytuowanie domu w stosunku do ulicy jest od jej strony południowej, ponieważ pomieszczenia pomocnicze oraz wejścia są umieszczone w domu od północy i od ulicy. Wszyst­kie pomieszczenia mieszkalne i sypialne znajdują się wówczas w części nasłonecz­nionej i zacisznej, odizolowanej od ulicy, z wyjściem na ogród.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 4

 

Na terenach przylegających do ulic o kierunku północ - południe, działki po wschodniej stronie ulicy są korzystniejsze (rys. 4 i 2), gdyż ogród i pokoje sypialne mogą być usytuowane od wschodu (ochrona przed wiatrem), a budynki sąsiednie nie zasłaniają promieni słonecznych. Dla zapewnienia południowego nasłonecznienia w zimie należy ustawić budynek możliwie blisko północnej granicy działki i przewidzieć tarasy od południowego wschodu. Działki leżące po zachodniej stronie ulicy należy zabudować możliwie na przemian, aby uzyskać południowe nasłonecznienie i swobodny widok z tarasów (rys. 4); w innych przypadkach należy ustawić budynek z tyłu działki (rys. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie nasłonecznienia i swobodnego widoku

Dla działek, w których sąsiedztwie istnieje już zabudowa od strony nasłonecznionej, efekt ten można uzyskać przez odpowiednie usytuowanie i ukształtowanie budynku i jego pomieszczeń.

Warunki gruntowe i ukształtowanie terenu

Rodzaj gruntu w znacznym stopniu wpływa na wielkość i kształt budynku. Na przykład budowanie na tak zwanych gruntach nieno­śnych może ograniczać wysokość domu, a wysoki poziom wód gruntowych może uniemożliwić podpiwniczenie budynku lub wymusić budowę na nasypie. Tereny silnie pofałdowane utrudniają realizację projektów o dużej powierzchni zabudowy. W praktyce oznacza to, że na takich działkach musimy zrezygnować z dużego, rozłożystego domu parterowego.

Najlepsze pod budowę są podłoża piaszczy­ste i żwirowe. Trudniej buduje się na gruntach nieprzepuszczalnych o strukturze gliniastej. Jednak najgorsze i najtrudniejsze z punktu wi­dzenia fundamentowania są grunty organicz­ne (namuły, torfy), a także niedostatecznie za­gęszczone nasypy. Jeśli mamy wybór, takich terenów lepiej w ogóle unikać. Najpewniej­szym sposobem sprawdzenia gruntu jest wy­konanie badań geotechnicznych.

Autor: BONITAS