Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

PROGRAM NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

O programie dopłat do kolektorów

Nowy program dopłat do kolektorów NFOŚiGW jest programem realizowanym we współpracy z bankami w ramach, którego będą udzielane dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych (w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych. Program dopłat do kolektorów  przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dzięki nowemu programowi dotacji do kolektorów będzie możliwe dofinansowanie budowy łącznie ok. 50tyś m2  kolektorów słonecznych rocznie. Jest to ok.1/3 wielkości sprzedaży instalacji solarów w ubiegłym roku.

Kto może otrzymać dofinansowanie na kolektory słoneczne?

Program dofinansowania do kolektorów przeznaczony jest dla osób fizycznych i dla wspólnot mieszkaniowych. Z programu dofinansowania do solarów wyłączeni są beneficjenci korzystający z sieci ciepłowniczej. Z programu dotacji do kolektorów mogą skorzystać również rolnicy pod warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności stricte rolniczej. W przypadku, gdy chcemy zainstalować kolektory słoneczne na budynku, który jest po części wykorzystywany do działalności gospodarczej koszty kwalifikowane zmniejsza się odpowiednio proporcjonalnie (np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%.), ale nie więcej niż 50% – wtedy dotacja na kolektory nie jest możliwa.

Wielkość dofinansowania do kolektorów

Wysokość dotacji na kolektory to 45% kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500zł brutto w przeliczeniu na 1m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych kolektorów. Dotacja na kolektory słoneczne połączona jest z kredytem bankowym i przeznaczona jest na jego częściową spłatę. Kredyt może być udzielony na wyższą kwotę, ale dotacją objęta będzie wyłącznie część odpowiadająca kosztom kwalifikowanym.

Należy zauważyć, że efektywna dotacja na kolektory będzie wynosić nieco mniej niż wynikające z ogólnych założeń budżetowych programu 45% kosztów kwalifikowanych. Wynika to z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej dotacji na kolektory (odpowiednio do skali podatkowej w wysokości 18 lub 32 %) oraz doliczenia kosztów obsługi kredytu. Tak, więc efektywna dotacja wyniesie ok. 37% (przy pierwszym progu podatkowym) kosztów kwalifikowanych.

Co kwalifikuje się do dofinansowania?

Kredyt z dotacją na kolektory może być wykorzystany wyłącznie na sfinansowanie:

Do Kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:

Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za Koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty Przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

Jednostkowy koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł brutto /m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

Jak otrzymać kredyt z dotacją na kolektory?

Kredyt z dotacją na kolektory można otrzymać w jednym z 6 banków, które podpisały z NFOŚiGW umowę o współpracy przy realizacji programu. Są to:

Dotacja na kolektory udzielana  jest bezgotówkowo po przedstawieniu przez kredytobiorcę faktur oraz  podpisaniu „Protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia” oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli Przedsięwzięcia, jednak nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia w Banku przez Kredytobiorcę „Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia”,

Uwaga:
Data wystawienia faktury za zakupioną instalację solarów nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku do banku.

Gażda gmina indywidualnie może jeszcze dofinansowywać kolektory słoneczne - należy pytac o to w odpowiednim Urzędzie Gminy. Jeżeli dofinansowanie jest również z gminy - można je sumować. Np. Jeżeli gmina finansuje 30% kolektorów, a NFOŚiGW 45% wówczas możemy uzyskac aż 75% dopłat do kolektorów. 

Warto więc temat poruszyć w swojej gminie.

Źródło: www.inwestujwkolektory.pl

Autor: BONITAS